องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 

30  พ.ย. 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรดเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง โรงเรียนวัดหัวกรด และ ศพด.วัดหัวกรด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓-๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ (ไซริงค์และเข็ม) ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง โรงเรียนวัดหัวกรด และ ศพด.วัดหัวกรด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ๒-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ๒-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5698 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบ Inverter (ตามเอกสารบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566 จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.โรงเรียนวัดหัวกรด เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒ สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง