องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 

19  เม.ย. 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๔๒๔ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566 จ้างขยายเขตไฟฟ้ารายทางเสาคสล.(ต่อจากของเดิม)ทางเข้าบ้านสนามพลี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566 เหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ)
15  มี.ค. 2566 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคลองบางเดชะ หมู่ที่ ๕ - ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566 จ้างขยายเขตไฟฟ้ารายทางเสาคสล.จากบ้านนายธวัช สนามน้อยถึงสะพานบางหุ้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566 จ้างขยายไฟฟ้ารายทาง(โคมเหลือง)ต่อจากของเดิมบ้านนางทะเวียง ปราณี ถึงบ้านนายวิรัตน์ รัศมี หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันคลองวังม้าแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันคลองส่งน้ำบ้านอินทนิล หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง