องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 

23  ก.พ. 2567 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือน มี.ค.๖๗) และนมปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๖๘๒๙ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๖๙๘ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมค์ประชุมดิจิตอล ๑๑ ท่าน แบบใช้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๕๓๔ ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567 จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง โรงเรียนวัดหัวกรด และ ศพด.วัดหัวกรด ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567 จ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๕ ถนนเส้นหลังวัดหัวกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง โรงเรียนวัดหัวกรด และ ศพด.วัดหัวกรด ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคันคลอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคลองบางหุ้ง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรดเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง