องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 

11  พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ย. 2565 จ้างโครงการขยายถนนดินลูกรังทางเข้าบ้านสนามพลี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคลองบางเดชะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคลองปากกว้าง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยราษฎรอุทิศ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรดและเด็กนักเรียนอนุบาล-ป.๖ โรงเรียนวัดหัวกรด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
3  ต.ค. 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-M315NV (รหัสครุภัณฑ์ 417-61-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก อายุ ๓-๕ ปี คนละ ๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565 ขุดลอกวัชพืชคลองอรทัย(หลังประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๗
3  ส.ค. 2565 จ้างขุดลอกวัชพืชคลองทางคู หมู่ที่ ๘-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565 ขุดลอกวัชพืชคลองอ้ายพรวน หมู่ที่ ๗
21  ก.ค. 2565 จ้างขุดลอกวัชพืชคลองบางเดชะ หมู่ที่ 5-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง