องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565
 
กองคลัง

 
นางสาวจิตรา บุญกระพือ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

 

นางสาวอภิสรา ธรรมมนตรี

นักวิชาการคลังชำนาญการ
 

 
นางสาวสุภาวรรณ วงษ์ภักดี นางสาวจินตนา มีเนาว์ นางสาวฐิติพร วงษ์นิกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี