องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 
นางสาววันเพ็ญ พันปล้อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม 

 น.ส.อาภรณ์ มงคล

  ครู ค.ศ.2
 

 
 
 นางสาวอัจฉราพร ทิพย์โอสถ 

นางจีรทัศนีย์ จิตต์สุภา 
 ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   คนงานทั่วไป